Vedtægter:

Aktuelle vedtægter ...

Vedtægter for Foreningen AMIS

Extraordinær Generalforsamling:

Dagsorden for Extraordinær GF

GF dagsorden 2020

GENERALFORSAMLING 2020 – DEN 29. SEPTEMBER 2020 KL 17 – ENGHAVEVEJ 80, 4. SAL, 2450 KØBENHAVN SV (DISIE)

Dagsordenen efter vedtægterne

1: Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstiller næstformand Jørgen Segall som dirigent

2: Formandens beretning.

Læs formandens beretning her (link)

3: Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og décharge.

Årsregnskab 2019 (link)

4: Forelæggelse af foreningens budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af det årlige kontingent.

Budget 2020 (link)

Grundet forslag til reorganisering foreslås ikke fastsat et kontingent 2021 før ekstraordinær generalforsamling.

5: Behandling af indkomne forslag.

I forlængelse af bestyrelsens diskussioner omkring DEHs fremtid har Corona’en – og andre forhold – indkredset perspektivet til, at DEH i sin nuværende form skal enten (Option 1) nedlægges eller (Option 2) omorganiseres helt, så kræfterne primært bruges til at gennemføre aktiviteter.

Option 1: For nedlæggelse taler, at DEH så har haft og fungeret i 25 år. Dermed kan man med en god følelse lukke og slukke per 31.12.2020. DEH har gennem 2020 også ”tabt” kontakten med yderligere en del medlemmer, så medlemstallet nu er ca. 150.  Ved udgangen af 2020 vil DEH være i balance, således at den tidligere negative egenkapital er væk efter 2019.

Problematikken er her, at DEH har et par Erasmus kurser, der løber ind i 2021. Desuden har DEH nogle projektaktiviteter i Danmark omkring BOMBUS, som skal afvikles inden for den samme periode.

Men det kan nok teknisk løses inden for den option 1.

Option 2: For option 2 taler, at man ved at lukke DEH taber muligheden for at bruge DEHs NGO status til at søge nye projekter, f.eks. i CISU og EU, hvorfor en ny-organisering kan være relevant – og dermed også give mulighed for at bruge DEH som platform for det nye. I givet fald man vælger denne option, skal man markere skiftet ved et nyt navn, nye vedtægter og et så lille intern organisatorisk omfang som muligt (dvs. medlemskrav). Men således at man kører videre med DEHs CVR nummer og netværk.

Bestyrelsen indstiller, at option 2 vælges og indstilles til generalforsamlingen den 29.09.2020 og med henblik på en ny GF den 24. november 2020, og at foreningen skifter navn fra Det Europæiske Hus til AMIS (A more inclusive society – TEH)  samt at foreningen får opdateret sine vedtægter

6: Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer.

Det indstilles, at bestyrelsen fortsætter resten af 2020 – og at ny bestyrelse vælges fra 1.1.2021 på ekstraordinær generalforsamling

7: Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant for denne samt valg af en ekstern statsautoriseret revisor.

Det indstilles, at intern revisor og statsautoriseret revisor fortsætter resten af 2020 (afslutning af DEH), og at nyvalg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant for denne samt valg af en ekstern statsautoriseret revisor sker på ekstraordinær GF.

8: Debat om foreningens virke.

Bestyrelsesmøder

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2003